CARPET KIT

CARPET KIT CARPET
KIT

مزایا

  • امکان ایجاد تعمیرات و نیز تغیر کاربری دستگاه در کمتر از 1 دقیقه از حالت کارکرد بر روی سطوح سخت به فرش و موکت

قابلیت تغییر کاربری

مجموعه Covpet Kit کیتی متشکل از ملتقات دستگاه است که امکان استفاده از دستگاه را بر روی فرش و موکت مهیا میکند که این کامکانات اختیاری دستگاه را در کمتر از 1 دقیقه از حالت کارد بر روی سطوح سخت به سطوحی مثل فرش و موکت تبدیل میکند .