DUAL POWER

DUAL POWER DUAL
POWER

مزایا

  • کمترین میزان آلودگی
  • دوست دار محیط زیست
  • حداقل صدای ممکن
  • صرفه جویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی

امکان استفاده از دو نیروی محرکه در راستای تامین برق مصرفی دستگاه

طراحی بر اساس کمترین میزان آلودگی در راستای حفط محیط زیست طراحی بر اساس حداقل صدای ممکن در قیاس با محصولات مشابه امکان صرفه جویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی