SERVICE MENU

SERVICE MENU SERVICE
MENU

مزایا

  • امکان رسیدگی های به موقع
  • ارائه خدمات به اپراتور

پیشگیری های نوآورانه

منوی مربوط به خدمات دوره ایی که امکان رسیدگی های به موقع و نیر ارائه خدمات بهنگام را به اپراتور میدهد .