TRANSPORT WHEEL

TRANSPORT WHEEL TRANSPORT
WHEEL

مزایا

  • ایستایی مناسب دستگاه
  • جلوگیری از آسیب احتمالی بر اثر حرکت دستگاه

چرخ های حمل و نقل

این شیوه طراحی در راستای حصول اطمینان از ایستایی دستگاه در زمان هایی است که از دستگاه استفاده نمیشود که این میتواند از حرکت دستگاه جلوگیری و از آسیب های احتمالی جلوگیری کند .