APC™

APC™ ADVANCED
PRODUCTIVITY
CONTROL

مزایا

  • امکان افزایش سطح کاربری دستگاه تا دو برابر و با یک مخزن آب
    کاهش مصرف آب
    امکان برنامه ریزی در خصوص تخمین آب در اختیار فضای پیش رو جهت شستشو
    امکان مشاهده سطح آب باقیمانده در مخزن

استفاده بهینه از آب مصرفی دستگاه

سیستم Apc در راستای افزایش سطح بهره وری از آب طراحی شده است بدین شکل که با مانیتورینگ سطح آب در اختیار و نیز برآورد مساحت مکنده جهت شستشو ، کاربر رادریک فرآیند شستشوی ساده تر و نیز کارآمد تر راهنمایی میکند.